ارسال نظیر به نظیر

در این نوع ارسال میتوانید همزمان چند پیام مختلف  برای گیرندگان مختلف ارسال کرده و در زمان صرفه جویی کنید.

در این بخش بر اساس تعداد پیامک های متفاوت و یا افراد متفاوتی که میخواهید  برای آنها پیامک ارسال کنید میتوانید جعبه بسازید . تعداد جعبه های مورد نیاز خود را در کادر مربوطه وارد نمایید و اضافه کن را کلیک کنید.

پس از ساخت جعبه ها،گیرندگان پیامک را مشخص کرده و متن پیام را تایپ کنید.

تنظیمات مورد نیاز را انجام داده و پیام را ارسال کنید.

ویدیئو آموزشی

نظرات برای این دسته بسته است.