ارسال کد پستی تهران و کرج

 

به دلیل وسعت شهر تهران و کرج ،این ارسال علاوه بر ارسال کدپستی کشوری و ارسال منطقه ای کشوری در نظر گرفته شده است.

با کلیک بر روی اضافه کردن پنجره جدیدی باز خواهد شد.شما میتوانید به یکی از روش های منطقه ای یا کد پستی ارسال داشته باشید.

در ارسال منطقه ای،تهران بزرگ بر اساس خیابان ها دسته بندی شده است.شما میتوانید یک یا چند خیابان را انتخاب کرده و براساس نیاز از ارسال کلی یا تفکیکی استفاده کنید.

چنان چه از روس ارسال کد پستی استفاده کنید باید ۵رقم اول کدپستی منطقه مورد نظر را وارد نمایید.

پس از انتخاب منطقه مورد نظر و تایید آن،متن پیام را نوشته،شماره ای که میخواهید ارسال از طریق آن صورت گیرد را انتخاب کرده و پیام را ارسال کنید.

ویدیو آموزشی

نظرات برای این دسته بسته است.