باشگاه مشتریان چیست ؟

در این ماژول شما میتوانید بافعالیت های متفاوت از جمله معرفی کاربر،خرید شارژو...امتیاز خود را بالا ببرید و پس از به حد نصاب رسیدن امتیازتان جوایز خود را دریافت کنید

به ازای هر بسته 1000 امتیازی 50 عدد پیامک و به ازای هر بسته 4000 امتیازی 500 عدد پیامک جایزه تعلق میگیرد

روش های کسب امتیاز به روش زیر میباشد: 

معرفی کاربر که به ترتیب نوع پنل

1000 امتیاز کاربر سطح B 

2000 امتیاز کاربر سطح A 

2500 امتیاز کاربر سطح A+ 

2500 امتیاز کاربر سطح As 

 

خرید شارژ

خرید شارژ بیش از مبلغ 1,000,000 ریال500 امتیاز 

خرید شارژ بیش از مبلغ 5,000,000ریال 1500 امتیاز

 

مشاهده پنل های کاربری و مقایسه سطوح کاربری