ارسال با کلمات کلیدی

ارسال با کلمات کلیدی   در این ارسال میتوانید یک پیام را با کلمات کلیدی متغیر مثل نام ، بدهکاری یا موارد دیگر به شماره های […]

ارسال از دفترچه تلفن

ارسال از دفترچه تلفن در صورتی که نیاز دارید هربار به گروه مشخصی از مخاطبان خود پیام ارسال کنید،میتوانید از این نوع ارسال استفاده کنید.البته برای […]