ارسال از دفترچه تلفن

ارسال از دفترچه تلفن در صورتی که نیاز دارید هربار به گروه مشخصی از مخاطبان خود پیام ارسال کنید،میتوانید از این نوع ارسال استفاده کنید.البته برای […]