نام پنل

.
قیمت
 • تعرفه پیامک ۵۰۰۹-۵۰۰۰۱
 • تعرفه پیامک ۵۰۰۰۵-۵۰۰۰۲
 • تعرفه ۱۰۰۰و۲۰۰۰و۳۰۰۰و۹۰۰۰
 • تعرفه پیامک (دلیوربیس)۵۰۰۰۴
 • تعرفه پیامک خط تلفن ثابت
 • تعرفه پیامک BTS
 • تعرفه پیامک GSM
 • تعرفه پیامک club
 • تعرفه پیام صوتی(هر ۳۰ ثانیه)

پنل پایه

تومان ۸۹۰۰۰
 • ۱۲۹تومان
 • ۱۲۹تومان
 • ۱۲۹تومان
 • ۱۲۹تومان
 • ۱۲۹تومان
 • ۱۲۹تومان
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
محبوب

پنل اقتصادی

تومان ۱۸۹۰۰۰
 • ۱۰۹تومان
 • ۱۰۹تومان
 • ۱۰۹تومان
 • ۱۰۹تومان
 • ۱۰۹تومان
 • ۱۰۹تومان
 • ۱۰۹تومان
 • ۱۰۹تومان
 • ۱۰۹تومان

پنل شرکتی

تومان ۳۴۹۰۰۰
 • ۹۹تومان
 • ۹۹تومان
 • ۹۹تومان
 • ۹۹تومان
 • ۹۹تومان
 • ۹۹تومان
 • ۹۹تومان
 • ۹۹تومان
 • ۹۹تومان

پنل تجاری

تومان ۶۵۹۰۰۰
 • ۸۹تومان
 • ۸۹تومان
 • ۸۹تومان
 • ۸۹تومان
 • ۸۹تومان
 • ۸۹تومان
 • ۸۹تومان
 • ۸۹تومان
 • ۸۹تومان