خط اختصاصی رند

روش خریدشماره: شماره انتخاب شده پس از ورود به سامانه و گزینه پشتیبانی استعلام نمایید، تا در صورت موجود بودن فعال سازی شماره اختصاصی انجام شود. (فعالسازی بلافاصله پس از پرداخت هزینه انجام می شود)
در صورتی که شماره مورد نظر شما در این لیست نبود می توانید شماره انتخابی خود را با پیش شماره ۱۰۰۰ و ۵۰۰۰ سفارش دهید
ما بقی می تواند شماره همراه یا دفتر کارتان باشد(۱۰۰۰xxxx)
تمامی شماره ها با پیش شماره ۵۰۰۰۲۰۴۴ و یا ۱۰۰۰ ،قابل خرید می باشد.

تعدادی از شماره های رند موجود

شماره قیمت(ریال) تعداد رقم
۱۰۰۵۳۴۳ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸
۱۰۰۰۶۷۵۷ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸
۱۰۰۰۳۴۴۵ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸
۱۰۰۰۵۹۶۹ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸
۵۰۰۰۲۰۹۹۱ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۹
۵۰۰۰۲۰۴۴۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۹
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۳ ۷۵۰,۰۰۰ ۱۰
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۹ ۷۵۰,۰۰۰ ۱۰
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۲ ۴۵۰,۰۰۰ ۱۱
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۳ ۴۵۰,۰۰۰ ۱۱
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۴ ۵۵۰,۰۰۰ ۱۱
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۱۳ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۲
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۱۲۴ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۳
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۱۲۵ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۳
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۰۷ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۰۸ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۰۹ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۱۴ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۱۵ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۱۶ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۱۸ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۱۹ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۴۹ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۵۵ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۵۶ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۵۷ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۵۸ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۵۹ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۶۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۶۱ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۶۳ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۶۴ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۶۵ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۶۶ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۶۷ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۶۸ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۶۹ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۷۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۷۱ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۷۲ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۷۳ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۷۴ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۷۵ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۷۶ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۷۷ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۷۸ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۷۹ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۸۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۸۱ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۸۲ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۸۵ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۸۶ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۸۷ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴
۵۰۰۰۲۰۴۴۱۰۰۰۹۷ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴

پیشنهاد می شود این بخش را نیز مشاهده بفرمایید : تعرفه پیامک

اگر تاکنون موفق به ثبت نام نشده اید، همین حالا اقدام کنید